תנאים כלליים

תנאי השתתפות בטיולי בשביל הזהב ומידע כללי

התנאים הבאים במצטבר ו/או לחילופין, לפי העניין, יחולו על רכישת טיולים מחברת בשביל הזהב בע”מ ו/או כל מי מטעמם אשר יקראו כולם בתנאים אלו “בשביל הזהב”. הנוסע מתבקש לקרוא את התנאים הללו בקפידה שכן זכויותיו וחובותיו נקבעים על פיהם ורכישת טיול בשביל הזהב מ”בשביל הזהב” מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת של הרוכש/נוסע וכל מי מטעמו לכל האמור בתנאים אלו ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין נגד “בשביל הזהב” ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמם, אלא על פי המפורט בתנאים אלו. לא תישמע כל טענה של נוסע כי לא קרא תנאים אלו ו/או כי לא הופנתה תשומת ליבו אליהם קודם רישומו לטיול בשביל הזהב.

המחירים כוללים

טיסות

כרטיס טיסה במחלקת תיירים בחברת תעופה מסוג שכר או סדירה בהתאם למסלול הטיול ושיקול דעת “בשביל הזהב”, בתעריף קבוצתי המחייב יציאה וחזרה בתאריכים שנקבעו. חלק מהטיסות ישירות וחלקן יתבצעו דרך יעד ביניים. טיולים מסוימים כוללים בנוסף טיסות פנים על פי המסלול המפורט. יתכנו מקרים בהם חברות התעופה יגבו תשלום נפרד עבור ארוחות בטיסה או הטסת כבודה ועלות זו תחול על הנוסע בלבד.

מיסי נמל

מיסי נמל אשר נגבים עם כרטיס הטיסה בארץ, המעודכנים ליום פרסום הטיול. ככל שיחול שינוי ע”פ דין בשיעור מיסי נמל ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי כגובה מיסי נמל ללקוח או לחברת בשביל הזהב בע”מ לפי העניין.

בתי מלון

בתי המלון הינם בדרגה ובסיווג שצוינו בכל תוכנית טיול. האכסון בחדרים יהיה לשני נוסעים בחדר אלא אם כן התבקשה “בשביל הזהב” להקצות חדר למספר שונה של נוסעים ו”בשביל הזהב” אישרה זאת.

כלכלה

בכל תוכנית טיול המופיעה בחוברת/אתר האינטרנט senior.co.il פורטו הארוחות הכלולות בטיול. תפריט הארוחה קבוע מראש. התפריט אינו כולל משקאות כלשהם.

רופא ישראלי צמוד (כלול רק בטיולים לגיל השלישי)

רק בטיולי הגיל השלישי יצטרף רופא ישראלי המלווה את הקבוצה מטעם “בשביל הזהב” לאורך כל המסלול. בשאר הטיולים יצטרף לקבוצה מלווה קבוצה בלבד.

הסעות מן הבית לשדה התעופה ובחזרה 

בטיולים הנמצאים בקטגוריית “הגיל השלישי” כלי רכב יאסוף את הנוסע לשדה התעופה בן גוריון מביתו ויחזירו בתום הטיול משדה התעופה לביתו. בטיולים הנמצאים בקטגוריית “קהל רחב” שירות ההסעה יינתן אך ורק בתום הטיול משדה התעופה לביתו של הנוסע. אלא אם צוין אחרת בתוכנית הטיול, לרבות טיול בו שירות זה אינו כלול במחיר הטיול. יודגש כי שירות ההסעות תקף עד לאזור דרום ים המלח. לתושבי אזור הערבה ואילת יינתן זיכוי כספי כנגד כרטיס טיסה שרכשו עצמאית מנתב”ג לשדה התעופה רמון.

בטיולי “הגיל השלישי” יינתן גם זיכוי כנגד טיסה משדה התעופה רמון לנתב”ג. יודגש, כי נוסע שייצא לפני תאריך הטיול המפורסם או חזר לאחריו (DEVIDE), לא יהיה זכאי לשירותי ההסעה הנ”ל. “בשביל הזהב” מבקשת להבהיר כי נוסע אשר לא ישתמש בשירות זה מסיבה כל שהיא, לא יהיה זכאי להחזר כספי. כמו כן מובהר שעל הנוסעים האחריות להתייצב בזמן שנקבע לכך בנקודת האיסוף המסוכמת.

איחור כלשהו בהגעת שירותי ההסעות, הינו באחריותו המלאה של ספק שירותי ההסעה בפועל. לא תשמענה כל טענה כנגד “בשביל הזהב”, במקרה בו יאחר ספק שירותי ההסעה. במקרים חריגים בהם חזרו הנוסעים בטיסות נפרדות לנתב”ג (לא כל הקבוצה חזרה בטיסה אחת) בגלל שינויים שנגרמו ע”י חברת התעופה בטיסה שהוזמנה מראש מסיבה כלשהיא, החברה לא מתחייבת לספק את שירות ההסעות לביתו של הנוסע.

עוד יודגש, כי במסגרת שירות ההסעות, רכב של חברת ההסעות, יפזר מספר נוסעים הגרים באותו איזור גיאוגרפי כלומר ייתכן והפיזור יכלול מספר תחנות בדרך לביתו של הנוסע ואין מדובר בשירות מוניות פרטי / ספיישל. כמו כן, יצוין כי במקרים בהם נוסעים מתעכבים בהגעתם לרכב ההסעה בשל אובדן כבודה או כל סיבה שהיא, רכב ההסעה לא ימתין למעלה מרבע שעה.

במקרים אלה הנוסעים המתעכבים יוכלו לקחת מונית פרטית ולקבל החזר (כנגד קבלה) שלא יעלה על סך של 40 דולר לאדם. בטיולים המיועדים למטייל העצמאי לא התקיימו שירותי הסעה.

תחבורה יבשתית

אוטובוסי תיירים נוחים להעברת הנוסעים וחפציהם לכל בתי המלון ומהם לתכניות הסיורים והביקורים הכלולים במחיר הטיול, כפי שפורט בתוכנית הטיול ובתנאים המפורטים תחת הכותרת “תחבורה” שבתנאי ההשתתפות שלהלן. האוטובוס להסעות הבינעירוניות עם מיזוג אוויר בהתאם לעונות השנה. נוסע המצטרף לטיול בחו”ל או שאינו מגיע בטיסה יחד עם הקבוצה וכן נוסע המקצר או מאריך את שהותו בחו”ל ואינו חוזר עם הקבוצה, אינו זכאי להסעות מ/אל נמל התעופה או להחזר תמורתן.

מטען

מטען הנוסע יכלול מזוודה בינונית אחת ותיק יד אחד לכל נוסע. תנאי הטסת המטען בטיסות (גודל ומשקל) נקבעים על-ידי חברות התעופה ועלולים להשתנות ועל הנוסע לוודא מראש את התנאים אצל סוכנות הנסיעות. עבור מטען עודף, גודל מזוודה חריג או מזוודה נוספת, תגבה חברת התעופה תשלום נוסף ישירות מהנוסע בהתאם לתנאים הנהוגים אצלה. בחלק מהטיסות, חלק מחברות התעופה גובות תשלום עבור כל מזוודה, וחיוב זה יחול על הנוסע בלבד, וישולם על ידו ישירות לחברת התעופה.

תשר (טיפים)

מחירי הטיולים כוללים תשר (טיפים) לנותני השירות בחו”ל: חדרניות, מלצרים, עובדי קבלה, סבלים במלונות, נהגי אוטובוסים ומורי דרך מקומיים. יודגש כי הטיפים אינם כוללים תשר למלווה הקבוצה ולנהג, אשר יוענק על פי שיקול דעתם של הנוסעים. הסכום הנהוג הוא: למלווה קבוצה 4.5 € לנוסע ליום ולנהג 1 € לנוסע ליום ובשאר המדינות הסכום הנהוג הוא: למלווה הקבוצה 5 $ לנוסע ליום ולנהג 1.5 $ לנוסע ליום. כמו כן, יודגש כי בחלק מטיולי השייט הטיפים אינם כוללים תשר לצוות האוניה/הספינה (הסכום משתנה ומפורסם מראש בעמוד הטיול).

מלווה הקבוצה

מלווה קבוצה ישראלי מצוות המלווים של “בשביל הזהב” או של כל גורם תיירותי אחר עמו יבוצע הטיול, יהיה מופקד על ניהולו הסדיר והתקין של הטיול, במשך השהות בחו”ל ובתנאים המפורטים תחת הכותרת “מלווה הקבוצה” שבתנאי ההשתתפות שלהלן.

מחיר הטיול

מחיר הטיול כולל סידורי קרקע, טיסות, מיסי נמל ותשר. המחיר הקובע של הטיולים מפורסם באתר האינטרנט אך כפוף לשינוי במיסי נמל (ראה לעיל).

כמו כן במקרה שיחול שינוי בעלות “היטל הדלק” או “תוספת דלק” הנגבה על ידי חברות התעופה או חברת הספנות, יחולו ההוראות שלהלן:
 1. במקרה של שינוי ב”היטל הדלק’ תוספת דלק” שייכנס לתוקף לאחר שנעשה כרטוס או לאחר שהנוסע שילם ל”בשביל הזהב” עבור הטיול , לא יחול שינוי במחיר הטיול שישולם על ידי הנוסע.
 2. במקרה של עליה ב”היטל הדלק/תוספת דלק” שתיכנס לתוקף לפני ביצוע הזמנה או לפני שהנוסע שילם ל”בשביל הזהב” עבור הטיול, תהיה בשביל הזהב רשאית לחייב את הנוסע בהפרש הנובע מהשינוי, ובלבד שבשביל הזהב מסרה לנוסע הודעה על השינוי הצפוי מיד לאחר שנודע לה עליו, ועשתה ככל שביכולתה על מנת לאפשר לו לשלם את מחיר הטיול מבלי שיחויב בתשלום ההפרש האמור. במקרה בו תחליט בשביל הזהב לחייב את הנוסע בתוספת בגין עליה ב”היטל הדלק/תוספת דלק” על פי סעיף זה תינתן ללקוח אפשרות לבטל הזמנתו בתוך יומיים מיום ההודעה ללקוח על התוספת, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראת הלקוח, וזאת ללא חיוב בדמי ביטול.
 3. במקרה של הפחתה ב”היטל הדלק” לפני שנעשה כרטוס יופחת מחיר כרטיס הטיסה/השייט בהתאם”.

המחירים אינם כוללים

מסמכים

הוצאת דרכון, בדיקת תוקפו, הארכת תוקפו והנפקת אשרות כניסה למדינות השונות בהן עובר הטיול, הינן באחריות הנוסע ואינן באחריות “בשביל הזהב”. תשלום בגין אגרות, היטלים ודמי טיפול להוצאת/הארכת דרכון והנפקת אשרות יגבה בנפרד על-ידי בשביל הזהב או סוכנות הנסיעות.

מיסים בחו”ל

אגרות נוסע, היטלים, מיסי נמל ומעברי גבול בחו”ל ובטיסות הפנימיות (בארצות אמריקה, אסיה ועוד)  אשר אינם נגבים עם כרטיס הטיסה בארץ או הטיול אינם כלולים במחיר הטיול וישולמו ישירות לרשויות בחו”ל על-ידי הנוסע.

שינויים בכרטיס הטיסה

נוסע שיצא מהארץ ו/או יחזור במועד שונה מזה של הקבוצה יחויב בדמי טיפול ושינוי שתגבה חברת התעופה ו/או מי מטעמה. כמו כן, תחול תוספת מחיר במקרים של שינוי ביעד, סוג הטיסה וכיו”ב, על פי התנאים של חברת התעופה.

תוספת ליחיד בחדר

תוספת ליחיד בחדר, תגבה בנוסף למחיר הטיול.

שונות

כרטיסים למופעים ובילויים שלא נכללו בטיול, שירותים מיוחדים ושימוש במתקנים כמו הזמנת סרטים, מיני בר, כביסה, כספת, סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, ספורט ימי, שמשיות, מגבות בבריכת שחייה וכד’ וכל שירות בעל אופי אישי, מטען עודף בטיסות או שינוי בתנאי עלויות כבודת הנוסע או כרטיס הטיסה בחברות התעופה, אינם כלולים במחיר הטיול.

תנאים כלליים

הרשמה והשתתפות

“בשביל הזהב” מזמינה בעבור הנוסע את שירותי התיירות מאת ספקי השירותים השונים בהתאם לפרטים המפורטים בתוכנית הטיול. “בשביל הזהב” מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויים ושאינם בשליטתה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע אשר הועברה ל”בשביל הזהב” על ידי הנוסע או סוכנות הנסיעות, מתחייבת “בשביל הזהב” להעביר את הבקשה לספק השירות הרלבנטי, אולם לא תהיה מצידה התחייבות למילויה, אלא אם אושר לנוסע או לסוכנות הנסיעות בכתב כי הבקשה תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק “בשביל הזהב” מול ספק השירות האם ניתן לקיים את הבקשה, ותמסור לסוכנות הנסיעות או לנוסע הודעה על תוצאות בדיקתה טרם אישורה הסופי של ההזמנה. האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל היא על ספקי השירות בלבד, כולל בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או לחברת תעופה או כל שרות אחר המועברות על-ידי “בשביל הזהב” לספקי השירות הרלבנטי, אלא אם אירעה תקלה בשל מעשה או מחדל של “בשביל הזהב”. בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה על הנוסע לפנות בהקדם, במישרין או בעזרת “בשביל הזהב”, לספקי השירותים המתאימים.

מחירים

מחירי הטיולים מבוססים על תעריפי עלות השירותים בארץ ובחו”ל, תעריפי הטיסות, שיעורי ההיטלים בארץ, המיסים והאגרות בחו”ל ושערי החליפין של המטבעות השונים לדולר ארה”ב או לאירו, כפי שהיו ידועים לה בעת הפרסום. כל תוספת עלות הנובעת משינוי באחד המרכיבים הנ”ל, לרבות שינוי בשערי המטבע ותעריפי הטיסות, אשר התווספה טרם תשלום תמורת הטיול על ידי הנוסע, תחול על הנוסע בלבד. ככל שיחול שינוי על פי דין בשיעור מיסי הנמל, ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים, ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו ללקוח או לחברת בשביל הזהב לפי העניין.

דמי ביטול/שינוי טיולי שייט

בטיולים המופיעים בקטגוריות “טיולי שייט” הכוללים שייט באוניה או שייט בספינת נהר – ייגבו דמי ביטול/שינוי מיוחדים (על הטיסות ושירותי הקרקע והשייט) כדלהלן:

 • ביטול עד 90 ימים לפני היציאה ללא חיוב

 • פחות מ-90 ימים לפני היציאה ועד 60 ימים לפני היציאה 35% ממחיר הטיול.

 • פחות מ-60 ימים לפני היציאה ועד 30 ימים לפני היציאה 55% ממחיר הטיול.

 • פחות מ-30 ימים לפני היציאה ועד 15 ימים לפני היציאה 70% ממחיר הטיול.

 • פחות מ-15 ימים לפני היציאה ועד 7 ימים לפני היציאה 85% ממחיר הטיול.

 • פחות מ-7 ימים לפני היציאה דמי ביטול מלאים.

בטיולי שייט מסוימים ייגבו דמי ביטול שונים ממה שמופיע לעיל, לכן על הנוסע להתעדכן בפרטים העדכניים המופיעים בתוכנית הטיול הרלוונטית באתר האינטרנט www.senior.co.il.

דמי ביטול/שינוי טיולים שאינם טיולי שייט

בשאר טיולי “בשביל הזהב”, שאינם מופיעים בקטגוריות טיולי שייט, ייגבו דמי ביטול/שינוי מיוחדים (על הטיסות ושירותי הקרקע) כדלהלן:

 • ביטול עד 60 ימים לפני היציאה ללא חיוב

 • פחות מ-60 ימים לפני היציאה ועד 30 ימים לפני היציאה 35% ממחיר הטיול.

 • פחות מ-30 ימים לפני היציאה ועד 15 ימים לפני היציאה 55% ממחיר הטיול.

 • פחות מ-15 ימים לפני היציאה ועד 7 ימים לפני היציאה 75% ממחיר הטיול.

 • פחות מ-7 ימים לפני היציאה דמי ביטול מלאים.

דמי הביטול/שינוי המפורטים להלן לא יהיו תקפים לטיולי קבוצות סגורות או טיולים אשר פורטו לגביהם, אם פורטו לגביהם, בפרסום נפרד דמי ביטול/שינוי מיוחדים ו/או שונים מהמצוין בתנאים אלו.

יום יציאת הטיול אינו נספר למניין ימי הביטול/שינוי. הודעת הביטול/שינוי תיעשה בכתב ל”בשביל הזהב” ע”י הנוסע או באמצעות סוכנות הנסיעות שבה נרשם הנוסע. נוסע אשר לא יופיע לטיול או יימנע מיציאה לטיול או יפסיק השתתפותו בטיול לאחר היציאה לטיול, מכל סיבה שהיא, יחויב בתשלום דמי ביטול/שינוי בשיעור של 100% ממחיר הטיול. במקרה והוסדרה לנוסע אשרת כניסה (ויזה), יחול התשלום עבוד הסדרת האשרה על הנוסע.

דמי ביטול בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (“החוק”)

למרות האמור לעיל, בהתאם לסעיף 14ג(ג) ולסעיף 14ג(ד)(2) לחוק, בעסקאות מכר מרחוק רשאי הנוסע לבטל את העסקה אצל סוכנות הנסיעות (“העוסק”) בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל פרטים, לפי המאוחר. למרות האמור לעיל לנוסע לא תהיה הזכות לבטל את העסקה על פי החוק אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן (לעניין זה “ימים שאינם ימי מנוחה” משמעם – ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00). במקרה של ביטול על פי הוראות החוק תחזיר סוכנות הנסיעות לנוסע, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הנוסע, תבטל את חיובו של הנוסע בשל העסקה ולא תגבה מהנוסע סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיפים 14ג ו- 14ה לחוק ככל שחל על ההזמנה או תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) 2010. הודעה על ביטול השתתפותו של נוסע בטיול, מיוזמתו (“הודעת הביטול”), תימסר בכתב לסוכנות הנסיעות. ככל שמסר הנוסע הודעת ביטול כאמור, תמסור לו סוכנות הנסיעות אישור על הביטול הכולל את מספר הביטול. בכל מקרה אין בתנאי ההשתתפות הנ”ל כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.

דמי ביטול בעסקת מכר רגיל

למרות האמור בתנאי השתתפות אלה בהתאם לדין התקף במועד הוצאת החוברת לדפוס, רשאי מזמין (שאינו לקוח עסקי) לבטל את העסקה אצל סוכנות הנסיעות (“העוסק”) ובלבד שהביטול ייעשה תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל פרטים על העסקה, לפי המאוחר, ובכפוף לכך שמועד ביטול העסקה לא יחול בתוך 18 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפחות קודם למועד תחילת השירות (ימים ש”אינם ימי מנוחה” משמעם – ימי עסקים שהינם ימי חול לא כולל שבת וחגים). ביטל המזמין את הסכם הרכישה, תשיב סוכנות הנסיעות למזמין את תמורה ששילם בניכוי דמי ביטול שלא יעלו על 5% ממחיר העסקה לנוסע או 100 ש”ח לנוסע לפי הנמוך מביניהם. זכות הביטול לא תחול לגבי שירותי הארחה, נסיעה (טיסה, שיט, טיול מאורגן וכיוצ”ב), חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל לרבות: א. טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתנת באמצעות חברה אחרת. ב. חבילת נופש מחוץ לישראל למעט טיסה מישראל ואליה שאינה טיסת המשך.

זיכויים והחזרים

נוסע אשר יפסיק את השתתפותו במהלך הטיול, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל החזר כלשהו של כספים ששולמו על ידו. לאחר יציאת הקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספים מכל סיבה שהיא עבור כל חלק של טיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע, לרבות סיור, קטע מסיור, מסלול בו לא נסע, ארוחות שלא נוצלו, בתי מלון, כניסה לאתרים וכיו”ב. “בשביל הזהב” ממליצה לכל נוסע לבטח את עצמו (ראה פרק “נזקים וביטוח” להלן). סוכני “בשביל הזהב” ו/או נציגיה ו/או שלוחיה ו/או מלווי הקבוצה או כל אחד אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים לכל סטייה מהתנאים המפורטים.

ביצוע טיול

״בשביל הזהב״ תהיה רשאית עד 5 ימים לפני יציאת הטיול או פחות (במקרים חריגים), לבטל כל טיול (כולל טיול המוגדר כ”טיול מובטח”) מכל סיבה שהיא, לרבות אם מספר הנרשמים אינו מצדיק את ביצוע הטיול וזאת על פי שיקול דעתה של “בשביל הזהב”. יודגש כי ביצוע הטיול מותנה במספר משתתפים מינימלי. הודעה על ביטול הטיול תימסר על-ידי “בשביל הזהב” לנוסע או באמצעות סוכנות הנסיעות. כספים ששולמו, יוחזרו באותה דרך שבה שולמו ובאותו שער הדולר/אירו על פיו שילם הנוסע. ההחזר יועבר לנוסע על-ידי סוכנות הנסיעות בתום 30 יום ממועד הביטול, בכפוף להסדרי התשלום שנעשו בין הנוסע לסוכנות הנסיעות. במקרה של ביטול טיול כאמור, תחזיר “בשביל הזהב” את כל הכספים ששולמו לה ולא תהיה חייבת לשלם לנוסע פיצוי כלשהו.

השתתפות בטיול

“בשביל הזהב” שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל נוסע אשר על פי שיקול דעתה אינו מתאים להימנות עם משתתפי הטיול ו/או עלול להפריע למהלך התקין של הטיול ו/או לפגום בו, וזאת ללא כל צורך לנמק עמדתה. כמו כן, רשאית “בשביל הזהב”, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את השתתפותו של נוסע בטיול, אם לדעתה המשך השתתפותו פוגעת ו/או מפריעה למהלכו התקין של הטיול. במקרה של הפסקת השתתפותו של נוסע בטיול כאמור, תחזיר “בשביל הזהב” לנוסע את החלק היחסי של הסכום ששולם על ידו בגין הטיול בניכוי ההוצאות שיגרמו לה בשל הפסקת השתתפותו כאמור. על הנוסע להודיע ל”בשביל הזהב”, באמצעות סוכנות הנסיעות, ובטרם הרשמתו לטיול, על כל מגבלה פיזית ו/או בריאותית ו/או נפשית ו/או כל מגבלה אחרת שהיא, שיש בה כדי להכביד ו/או להקשות על השתתפותו של הנוסע בטיול ולעניין זה חלה על הנוסע חובת הגילוי הקבועה בחוק חוזה הביטוח. ידוע לנוסע שהסכמת “בשביל הזהב” לרשמו לטיול, נסמכת על כך שבהעדר הודעה כאמור, הנוסע אינו מוגבל באופן כלשהו מלהשתתף בטיול. כל תקלה ו/או הוצאה שתגרם כתוצאה ממצבו הרפואי ו/או הנפשי של הנוסע, תחול על הנוסע בלבד. לא תתקבלנה טענות נוסעים בנדון, בדיעבד.

גילאי המשתתפים

הטיולים המפורסמים פתוחים להרשמה לציבור הרחב כולו וללא הגבלת גיל. “בשביל הזהב” אינה מתחייבת שתהיה התאמת גיל או כל התאמה אחרת בין המשתתפים השונים בטיול, לרבות מבחינת כישוריהם ו/או מצבם הבריאותי. לא תתקבלנה טענות בנושאי גילאי המטיילים, חריגה מהגבלת גיל, כישורי המטיילים או מצב בריאותם.

תחבורה

בטיולים המפורסמים יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס עם נהג לביצוע תכנית הסיורים והטיולים השונים הכלולים בתכנית הטיול, כפי שפורטו במסלול כל טיול. האוטובוס לא יהיה בהכרח צמוד לקבוצה משך כל שעות היממה ובכל מקרה שעות עבודתו של הנהג כפופות לחוקי התעבורה בארצות הביקור השונות. אין זו מחובתו של נהג האוטובוס להסיע את הקבוצה בשעות הפנאי ו/או בימים ו/או בערבים החופשיים, למקומות בילוי ולאתרים שאינם כלולים בתכנית הטיול, לבצע טיולי או סיורי בחירה וכאלו שהוצעו במסלול כאפשרות/אופציה בלבד. הנהג זכאי לתשלום עבור שירותים נוספים כאלה. בטיולים בהם צוין כי האוטובוס ממוזג, תהיה ההסעה מעיר לעיר באוטובוס ממוזג. הסעה בין נמל התעופה למלון ו/או הסעה בתוך העיר, יתכן ותהיה באוטובוס לא ממוזג. רמת המיזוג תהיה על פי הנוהג הקיים בארצות היעד. “בשביל הזהב” אינה מתחייבת שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת בתנאי חום קשים ואינה אחראית לתקלות העלולות להיגרם במערכת מיזוג האוויר ו/או בתקינות האוטובוס. “בשביל הזהב” תפעל ככל שניתן בנסיבות לתיקון התקלות בהקדם האפשרי. תפעול האוטובוס כפוף לחוקים המקומיים של המדינות השונות ועל פיהם אסורה הפעלת המזגן כל עוד האוטובוס אינו בתנועה ועל הנהג חלה חובת מנוחה של 9 שעות מדי לילה. בעת כל ירידה מהאוטובוס בין אם לסיור מתוכנן או להפסקה, חלה על הנוסע החובה לקחת עימו את כל החפצים והמסמכים יקרי ערך שלו ולא להשאירם בתא הנוסעים או המטען של האוטובוס.

נוסע בודד

לנוסע בודד מומלץ להזמין חדר ליחיד. אין באפשרות “בשביל הזהב” להבטיח התאמת גיל או כל התאמה שהיא בין שותפים לחדר. נוסע בודד, אשר נמצא לו שותף לחדר ולפני היציאה ביטל שותפו את הטיול ו/או ביקש שותפו סידור לינה שונה, יחויב הנוסע הבודד בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד. נוסע בודד שהזמין חדר בתפוסה זוגית, שיבקש במהלך הטיול להיפרד משותפו לחדר מכל סיבה שהיא, יחויב בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד וגם שותפו לחדר יתבקש להוסיף תשלום עבור חדר ליחיד. קבלת חדר ליחיד במקרה כזה מותנית בתוספת התשלום עבור שני חדרים ליחיד. במידה ואחד השותפים לא יוסיף תשלום כאמור לעיל ו/או לא יתאפשר למלון לספק חדרים כמבוקש, יישאר הנוסע בחדר הזוגי עם שותפו לחדר.

עישון

“בשביל הזהב” מבקשת להזכיר לנוסעים כי חל איסור עישון במהלך הטיסות ובזמן הנסיעה באוטובוס ואף בחלק מהמלונות בהם ישתכנו הנוסעים. בכל מקרה “בשביל הזהב” לא תהיה אחראית לנזק כלשהו שיגרם לנוסע, כתוצאה מסירוב של מי ממשתתפי הטיול ו/או נהג האוטובוס להימנע מעישון. “בשביל הזהב” אינה מתחייבת לשבץ בחדר משותף נוסע שנרשם כבודד עם נוסע שאינו מעשן, גם אם תתבקש לעשות כן. נוסע בודד שיסרב לקבל חדר משותף עם נוסע אחר מעשן, לפני היציאה לטיול ו/או במהלכו, יחויב בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד בהתאם לתנאים דלעיל (ראה פרק “נוסע בודד” לעיל).

בתי מלון

בתי המלון בטיול יהיו מדרגת תיירות טובה או ראשונה, אלא אם צוין אחרת בתוכנית הטיול באתר האינטרנט www.senior.co.il. דרוג בתי המלון נקבע על-ידי רשויות התיירות המקומיות ו/או ספקים מקומיים (כך לדוגמא כפי שקיים באנגליה), על פי הקריטריונים המקובלים באותו מקום. במסגרת הטיולים מציעה “בשביל הזהב” מגוון רחב של בתי מלון, חלקם במרכזי הערים או בפרברי הערים וחלקם מחוץ לערים. “בשביל הזהב” תעשה כל שביכולתה לאכסן את הנוסעים בבתי המלון המופיעים ברשימת המלונות שתועבר לנוסע לפני היציאה לטיול, אולם יתכנו שינויים בשל הזמנת יתר שביצע המלון. במקרה כזה שומרת “בשביל הזהב” לעצמה את הזכות להסדיר מלון חלופי באזור או לעתים מחוץ לאזור. בתי המלון יהיו ברמה דומה לאלו המפורסמים לגבי כל טיול וטיול. ברם, מודגש בזאת כי זהות בתי המלון, להבדיל מרמתם המובטחת, איננה חלק מהתחייבות “בשביל הזהב”, מאחר ויתכנו שינויים של “הרגע האחרון” גם לאחר יציאת הקבוצה מהארץ מסיבות שאין ל”בשביל הזהב” שליטה עליהן. “בשביל הזהב” תיידע את הנוסע או את סוכנות הנסיעות, ככל האפשר, בדבר כל שינוי כאמור, עם היוודע לה הדבר. שעת הכניסה לחדרים ופינויים הנה על-פי מדיניות כל מלון ומלון, ולרוב הכניסה הינה החל מהשעה 15:00 ופינוי לפני השעה 10:00 וזאת על מנת לאפשר לעובדי המלון לארגן את החדרים עבור האורחים הבאים – זאת בלי קשר למועדי הטיסות. יתכנו מקרים שבהם תאלץ הקבוצה להמתין עד לקבלת החדרים או לאחר פינוי החדרים, בהתאם לשעות הנ”ל. האכסון בבתי המלון יהיה בחדרים זוגיים עם מיטה כפולה או שתי מיטות נפרדות, כפי שיקבע על ידי בית המלון. חדר ליחיד יתכן ויהיה קטן יותר מחדר זוגי. נוסע המעוניין בחדר ליחיד חייב להזמינו מראש בארץ תמורת תשלום נוסף. “בשביל הזהב” אינה מתחייבת לקבל או לאשר הזמנת חדר ליחיד לכל נוסע שיבקש זאת. במקרה של הזמנת חדר ל-3, תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה או מיטות נוספות (לעיתים מיטה מתקפלת או ספה נפתחת) לחדר זוגי הכל לפי שק”ד הבלעדי של המלון ואין באפשרות “בשביל הזהב” להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה. בארה”ב וקנדה הנוהג הוא שבתי מלון מספקים חדר עם 2 מיטות בלבד, לרוב 2 מיטות זוגיות. בבתי מלון אין זהות מושלמת בין החדרים, לרבות מבחינת רמתם ו/או גודלם ו/או תכולתם. יתכנו מקרים שבהם יקבלו נוסעים חדרים פחות טובים מחדרים שקיבלו נוסעים אחרים ובכל מקרה, שיבוץ הנוסעים בחדרים נעשה על ידי הנהלת המלון ובאחריותה ואין הדבר בשליטת “בשביל הזהב”. לא ניתן להבטיח קומה, נוף מסוים, אגף, מיקום בקומה, סוג חדר מסוים או קבלת דלת מקשרת. בארצות רבות, בתי המלון או חלקם, אינם בהכרח ממוזגים. בבתי מלון ממוזגים, “בשביל הזהב” אינה מתחייבת שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת ו/או כי לא יהיו תקלות במערכת מיזוג האוויר. בבתי מלון ממוזגים תתכן הפסקת פעילות המזגן בשעות מסוימות על-פי נוהגי המלון ו/או חוקי המדינה. באתרים השונים מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה (כפי שקיים לדוגמא בטורקיה או ביוון). השיבוץ בחדרים, תחזוקת, תקינות ו/או הפעלת מערכות, שירותים ומתקנים במלון לרבות מעלית, מזגנים, וכיו”ב כמו גם זמינות ו/או איכות ו/או טיב השירותים והמזון הניתנים במלון וכן קיומם של שיפוצים מכל סוג שהוא הנעשים במלון ו/או בחדרים ו/או בסביבתם, רעש במלון ו/או בסביבתו הנגרם מרחוב סואן, תחנת רכבת ושדות תעופה ו/או עקב עבודות ברחוב או בסביבה וכל מטרד אחר במלון – כל אלה אינם בשליטת ו/או בהשפעת “בשביל הזהב” ולפיכך אינם באחריותה, כי אם באחריות המלון, ובלבד ש”בשביל הזהב” מסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות המטרד כאמור. דרישות מיוחדות לעניין חדרים בבתי מלון, לרבות בנוגע לנושאים המפורטים לעיל, לא יחייבו את “בשביל הזהב”, אלא אם אישרה “בשביל הזהב” דרישות אלו בכתב ומראש לנוסע או לסוכנות הנסיעות. אין “בשביל הזהב” אחראית על תוכן הפרסום המופיע באתר האינטרנט של המלון ו/או סוכנות הנסיעות ו/או חברות תיירות אחרות. שירותים נוספים הניתנים בבית המלון כגון סאונה, חדר כושר, טלוויזיה כולל סרטים בתשלום, שירות חדרים, חניה, שירותי אינטרנט ופקס, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכת שחייה, מסאג’ וכדומה, ניתנים בחלקם תמורת תשלום. יש לברר במלון בטרם השימוש במתקנים מסוימים, האם השימוש במתקנים אלה כרוך בתשלום. על הנוסע לברר עם המלון אילו מן השירותים המוזכרים הינם לשימוש חופשי או ללא תשלום נוסף. “בשביל הזהב” לא תהיה אחראית לדרישות תשלום כאמור. אם חלילה נתקל מי מהנוסעים בבעיה במלון, עליו לפנות בזמן אמת להנהלת המלון ו/או למלווה הקבוצה ו/או ל”בשביל הזהב”, ובמידה ולא יעשה כן, לא יתקבלו תלונות על כך לאחר חזרתו ארצה.

ארוחות מיוחדות

נוסעים המעוניינים בארוחות צמחוניות חייבים להזמינן מראש בארץ, בעת ההרשמה לטיול. הזמנת ארוחות צמחוניות אינה כרוכה בתשלום נוסף, אולם “בשביל הזהב” אינה מתחייבת כי יהיה באפשרותה לספק במהלך הטיול או בחלק ממנו ארוחות צמחוניות כמבוקש. נוסע המזמין אוכל צמחוני חייב לקחת בחשבון כי ארוחה צמחונית כוללת בדרך כלל סלט חסה או סלט ירקות, ביצים או תפוחי אדמה וכיו”ב וכי אין אפשרות לגוון את הארוחות. לא תמיד ניתן לקבל דגים ולעתים כרוך הדבר בתשלום נוסף, ישירות לבית המלון או למסעדה. “בשביל הזהב” אינה מתחייבת לספק ארוחות טבעוניות או כל סוג של ארוחות דיאטטיות, גם כאשר הנוסע מבקש להזמין ארוחות מסוג זה מראש. בטיולים המפורסמים אין אפשרות להזמין ארוחות כשרות, מלבד בטיסות מסוימות ובאחריות חברות התעופה, וזאת גם אם “בשביל הזהב” נתבקשה לכך מראש.

מלווה הקבוצה

מלווה הקבוצה הינו איש הקשר בין “בשביל הזהב” לנוסעים, וישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה במשך כל ימי הטיול. אין “בשביל הזהב” מתחייבת למלווה קבוצה מסוים גם אם נקבע מראש ובאפשרותה על פי שיקול דעתה להחליפו. במסגרת תפקידו יטפל המלווה בין היתר בארגון הסידורים השונים הקשורים למהלכו התקין של הטיול: האוטובוס, בתי המלון, מדריכים מקומיים, מעבורות וכיו”ב. יתכנו מקרים בהם המלווה ימתין לקבוצה בחו”ל או המלווה ייפרד מהקבוצה בחו”ל . במקרה אלו החברה תדאג להעברת הנוסעים לנמל התעופה, ע”י סוכן מקומי.

מניין ימי הטיול

במניין ימי הטיול המפורסמים בתוכנית הטיול נכללים יום היציאה מהארץ ויום החזרה לארץ, גם אם בימים אלו לא נכללים תכנית סיורים, וזאת בהתאם ללוח הזמנים ומועדי הטיסות של חברות התעופה השונות. ימי הטיול נמנים החל מיום יציאת הקבוצה מהארץ ועד ליום שובה ארצה, גם כאשר היציאה מהארץ הינה בשעות אחה”צ או הערב והחזרה לארץ בשעות הבוקר. בכל מקרה שבו יתווספו ימים למניין ימי הטיול הקבוע בחוברת, בשל שינוי בלוח זמני הטיסות או שינויים בלתי צפויים ואחרים בתכנית הטיול, יחויב הנוסע בתשלום נוסף בהתאם לעלות בפועל שתתווסף ל”בשביל הזהב”. ייתכנו מקרים בהם יופחתו מספר ימי הטיול הקבוע במסלול הטיול בשל שינוי בלוח זמני הטיסות, או שינויים בלתי צפויים ואחרים בתכנית הטיול, במקרה כגון זה תעביר “בשביל הזהב” הודעה על כך לסוכנות הנסיעות.

תופעות טבע ומזג אויר

אין “בשביל הזהב” אחראית על תופעות שונות של מזג אויר (רעידת אדמה, שיטפונות, ערפל, שלג, התפרצות הר געש וכד’) ו/או נסיבות אחרות כלשהן (כדוגמת הפסקת חשמל, שביתות עובדים ומהומות מקומיות, מצב בטחוני מיוחד וכיו”ב) שאינן בשליטת “בשביל הזהב” העלולות לגרום לשינוי או ביטול כלשהו של ביקור באתר ו/או שינוי במסלול הטיול המתוכנן (ובפרט בטיולי שייט) אשר ייעשו על-פי שק”ד הבלעדי של “בשביל הזהב”. יובהר עוד, כי במקרה של ביטול טיסה עקב תופעות אלו, ההוצאות שייגרמו לנוסעים כתוצאה מכך, יחולו על הנוסעים בלבד ולא על “בשביל הזהב”. כמו כן, בטיולים המשלבים שייט באוניות קרוז או בספינות נהר, במקרה בו לא התבצע סיור חוף כלשהו כתוצאה מתקלות טכניות או מתנאי מזג אוויר שאינם מאפשרים את ביצוע הסיור או כתוצאה מכל תופעה אחרת שהיא בגדר “כוח עליון”, לא יבוצע החזר כספי לנוסעים.

ביטחון אישי

בחלק מהאתרים קיימים קטעי הליכה מסוכנים האסורים למעבר אדם. בקטעים אלו העובר על אזהרות מלווה/מדריך הטיול וההנחיות של המקום עושה זאת על אחריותו הבלעדית. באתרים אלו יהיה למלווה הקבוצה/מדריך הטיול שיקול הדעת הבלעדי לאסור השתתפותו של נוסע בעל מוגבלויות גופניות ואחרות שהשתתפותו תהווה סכנה לבריאותו.

הנחיית ממונה הגנת הצרכן בנושא פרסום אישורי טיסות

לקוח המעוניין בפרטים אודות סטטוס אישור הטיסות שבטיולים, יכול לפנות לכתובת מייל [email protected] ולקבל את המידע המעודכן המצוי בידנו. המידע בדבר אישורן של הטיסות הינו באחריות סיטונאי הטיסות ו/או חברות התעופה. “בשביל הזהב” ו/או חברות התעופה ו/או סיטונאי הטיסות שומרים לעצמם את הזכות לשנות או לבטל את מועד הטיסה שפורסם.

טיסות

הטיסות בטיולים המוצעים מתבצעות בטיסות סדירות על ידי חברות תעופה שונות (ישראליות ו/או זרות) והן בטיסות שכר אשר מטבען עשויים להיות בהם ביטולים, עיכובים, איחורים ושינויים בנתיב ו/או ביעד ו/או במספר הטיסה ו/או בחברת התעופה (שינוי מחברה תעופה ישראלית לזרה או ההיפך) של הרגע האחרון על פי כל דין. הטיסות מבוצעות על-ידי המוביל האווירי (חברת התעופה) בהתאם לתנאיו ובאחריותו, לרבות אחריותו לעיכובים, שינויים, הקדמות, ביטולים ואובדן/עיכוב או נזק לכבודה על פי כל דין, לרבות מגבלות על אחריות זו כולל מגבלות מכח אמנת ורשה. תשומת לב הנוסע מופנית אל תנאי חוזה התובלה המפורטים על גב כרטיס הטיסה ו/או באתר האינטרנט של המוביל האווירי. כמו כן ניתן לקבל את תנאי חוזה התובלה במשרדי המוביל האווירי. במקרה של איחור בטיסה בשדה התעופה, על הנוסע לפנות לנציגי חברת התעופה בדלפקי הבידוק שלה לצורך קבלת סיוע. על הנוסע חלה חובת התייצבות לדלפקי הבידוק לטיסה בשדה התעופה, ביציאה או בחזרה לפי העניין, לפחות 3 שעות לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה. “בשביל הזהב” לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצב במועד הנדרש לטיסה. הושבת ושיבוץ הנוסעים במטוס הינם באחריותה הבלעדית של חברת התעופה ואין “בשביל הזהב” יכולה להתחייב למושב זה או אחר ו/או להושבת נוסעים מאותה משפחה ביחד במטוס, גם אם הועברה בקשה מראש על כך ע”י הנוסעים. השירות במטוסי ישראייר אינו כולל ארוחות. בחלק מחברות התעופה האחרות, קבלת ארוחה במטוס או הטסת כבודה מותנית בתשלום נוסף ע”י הנוסע ישירות לחברת התעופה. “בשביל הזהב” אינה אחראית לאספקת מזון כשר ו/או כל סוג מזון אחר בטיסות, גם אם הנוסע ביקש וציין זאת בעת ביצוע ההזמנה (הנ”ל בגדר בקשה), והדבר הינו באחריות חברת התעופה בלבד ובהתאם לאפשרויותיה בלבד. “בשביל הזהב” תהיה רשאית להעביר נוסעים מטיסה של חב’ תעופה אחת לטיסה של חב’ תעופה אחרת ו/או לשנות את זמן הטיסה. לא תמיד הטיסות הן ישירות ולעתים כלולות בנתיבי הטיסות מספר נחיתות ביניים והחלפת מטוסים. יתכנו מקרים בהם עקב הרשמת יתר לטיסה על-ידי חברת התעופה ו/או ספק הטיסה (דבר שאינו בשליטת “בשביל הזהב”), יאלצו נוסע בודד או חלק מהקבוצה לטוס בטיסה שונה של שאר חברי הקבוצה. בחלק מהטיולים החזרה ארצה הינה בשעה מאוחרת שמאפשרת שהות נוספת בחו”ל. גם במקרים כאלה פינוי החדרים במלון יהיה עד השעה 10:00 באותו היום (ראה פרק “בתי מלון” לעיל). קיימת אפשרות בכפוף ליכולת המלון, לאפשר לנוסע שיחפוץ בכך להמשיך ו”להחזיק” בחדרו תמורת תשלום נוסף ישירות למלון עד לשעת היציאה.

הושבה בטיסות

אין חברת “בשביל הזהב” אחראית על הושבה בטיסות. ההושבה במחלקה המוזמנת לקבוצה נקבעת ע”י חברת התעופה ולפי שיקול דעתה בלבד.

תנאים כלליים לתובלה אווירית

הודעה בדבר הגבלת אחריות אחריות ביחס לתובלה האווירית ושירותים אחרים הניתנים על ידי המוביל האווירי (חברת התעופה) כפופים לחוק התובלה האווירית תש”מ 1980 ולתנאי חוזה התובלה של המוביל האווירי (חברת התעופה). התנאים כוללים הוראות חשובות ביחס להובלה האווירית לרבות הוראות המגבילות את אחריותו של המוביל האווירי (חברת התעופה) בין היתר לעניין נזקי ואובדן כבודה, נזקי גוף, איחורים, עיכובים, ביטולי טיסות ועוד. ניתן לקבל תנאים אלו במשרדי “בשביל הזהב” בשעות העבודה המקובלות. לא תתקבל כל טענה מנוסע ו/או מי מטעמו כי לא קרא ו/או לא היה ער לתנאים אלו.

קבלת מסמכי נסיעה

על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מסוכנות הנסיעות המטפלת בהזמנתו, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, רשימת בתי מלון וכיו”ב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.

אשרות ודרכונים

באחריות הנוסעים (כולל קטינים) – להצטייד בדרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום היציאה מהארץ, באופן שיכסה את תקופת השהות בחו”ל, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות לכל מדינה אשר במסלול הנסיעה, וכן לציין בפני סוכנות הנסיעות אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי. חובה על אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה, הינו באחריות הנוסע בלבד, אלא אם מסר זאת לטיפול סוכנות הנסיעות המטפלת בהזמנתו. תשומת לב הנוסע מופנית לעובדה, כי במדינות שונות (כדוגמת ארה”ב, תאילנד וכד’) תוקף האשרה אינו זהה לתקופת השהייה המותרת. על הנוסע לשים לב לתקופת השהייה המותרת הניתנת לו. הדבר נקבע על-ידי רשויות ההגירה רק בעת כניסתו למדינה. השירות ניתן לבעלי דרכון רשמי רגיל בלבד. חובה על כל מחזיק תעודה מסוג אחר, כגון תעודת מעבר (LAISSEZ PASSER) ו/או כל מסמך אחר, לדווח על זאת מראש לסוכנות הנסיעות בטרם לקח על עצמו כל התחייבות הכרוכה בדמי ביטול/שינוי. אין “בשביל הזהב” אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו עקב אי טיפול באשרות מתאימות, טרם יציאתו מהארץ או בחו”ל או יציאתו בדרכון מוגבל, או אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת מכל סיבה שהיא, לרבות סירוב להנפיק אשרה בשל היות הנוסע אורח של מדינה עוינת, האמורה להנפיק אשרה. באחריות סוכנות הנסיעות לוודא כי אכן ברשות הנוסע דרכון בתוקף ו/או ויזה לחו”ל ו/או כל מסמך דרוש אחר (כמו במקרה של נוסעת בהריון) – הוצאתם, לרבות תשלום האגרות ותוקפם באחריות הנוסע בלבד ועליו לקבל מידע וטיפול בעניין זה אצל סוכנות הנסיעות. הנפקות האשרות ובדיקתן הינן באחריות הנוסע בלבד, כל הוצאה ו/או נזק הנגרמים בגין דרכון שלא בתוקף ו/או אשרות כניסה לא תקינות, המונעות כניסת הנוסע למדינה כלשהי, תחול על הנוסע בלבד. תשומת לב הנוסע מופנית לכך שהתנאים האמורים לעיל לעניין אשרות ודרכונים הנם תנאים בסיסיים לאפשרות הנוסע להשתתף בטיולים המפורסמים ואין בילתם.

חיסונים

למדינות מסוימות נדרשים חיסונים. למידע כללי בנושא חיסונים על הנוסע לעיין באתר משרד הבריאות www.health.gov.il

אזהרות נסיעה

למידע מפורט בנושא אזהרות מסע, על הנוסע לפנות לאתר משרד החוץ www.gov.il/firstGov.

נזקים וביטוח

בכפוף להוראות הדין, אין “בשביל הזהב” אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אובדן של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין הפסקת הטיול עקב מחלה, פציעה, או כל סיבה אחרת כלשהי. “בשביל הזהב” ממליצה לנוסע לבטח עצמו על חשבונו מרגע ביצוע ואישור ההזמנה, בביטוח אישי מקיף ונרחב המכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל והכולל בין היתר ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח דמי ביטול. “בשביל הזהב” מודיעה בזאת מפורשות כי היא פועלת לארגן שירותי התיירות כמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין נותני השירותים המבצעים אותם ובכלל זאת חברות התעופה, חברות האוטובוסים, חברות השייט, בתי המלון, וכיו”ב ולפיכך אין “בשביל הזהב” אחראית בין במישרין ובין בעקיפין, בכל צורה שהיא לכל נזק אשר עלול להיגרם על-ידי נותני השירותים הנ”ל או מי אשר פועל מטעמם, לרבות בשל מעשים ו/או מחדלים של אותם נותני שירותים. אין באמור בתנאים דלעיל כדי לפגוע בזכותו של הנוסע לתבוע ישירות את כלל נותני השירותים או חלק מהם. במקרה של תביעה, על הנוסע לפנות ישירות לחברת הביטוח אצלה רכש את פוליסת הביטוח.

נוסע הנעזר באביזרי תנועה

חשוב לשים לב, כאשר מדובר בנוסע אשר רוצה לצאת לטיול ולהיעזר באביזרי תנועה. נוסע בעל מגבלה גופנית הרוצה לצאת לטיול בעזרת אביזרי תנועה הכרחיים או ציוד עזר כגון: קביים, מקל, הליכון מתקפל, כיסא גלגלים רגיל, כיסא גלגלים ממונע, בכללם קלנועית (להלן: “ציוד עזר”) צריך לוודא שבעת ההזמנה, נכללת בקשה מיוחדת לשימוש בציוד עזר עם פירוט כל הנתונים של הציוד כגון: סוג, דגם, שנת ייצור, מידות (בס”מ – רוחב/גובה במצב פתוח וגם במצב סגור), משקל (ק”ג), סוג בטרייה (סוללה) (יבשה/רטובה) וכל מידע מיוחד אחר, אם קיים לגביו, על מנת, ש“בשביל הזהב” תפנה את הבקשה המיוחדת לספקי השירות השונים. ככל שנוסע מעוניין בהזמנת חדר במלון אשר מותאם ונגיש לבעלי מוגבלויות, עליו לציין זאת במפורש כתנאי לביצוע ההזמנה. יובהר, כי לעיתים בתי מלון לא יספקו חדר מסוג זה ועל הנוסע לשקול את הצטרפותו לטיול בהתחשב בנתון זה. יובהר, כי אישור סופי להזמנה יינתן רק לאחר פניה של “בשביל הזהב” לספקי השירות, אשר אישרו את הבקשה. מסירת הודעה עם תוצאות הבדיקה תימסר לנוסע או לסוכנות הנסיעות. מניין הימים לביטול/שינוי טיול יתחיל מיום אישור סופי של ההזמנה על ידי בשביל הזהב וביצוע התשלום על ידי הנוסע וכאמור לעיל בפרק הביטול/שינוי טיול. חשוב להדגיש, כי ספקי השירות רשאים להגביל את הנוסע ולחייבו לעמוד במספר דרישות בהתאם לנהלי ספק השירות והנחיותיהם. למשל, לשדות תעופה ולחברות התעופה ישנם נהלים שונים, לעיתים הנוסע יוכל להתלוות בעזרת ציוד עזר עד למועד עליה למטוס בפועל, ולעיתים הנוסע יצטרך למסור את ציוד העזר כבר בשלב “הצ’ק אין” או בשלב מסירת המזוודות. יובהר, כי לרוב, ציוד עזר כגון קלנועית אינו נלווה עם הנוסע בתא הנוסעים, אלא נחשב כמטען ויאוחסן בתא המטען של המטוס ו/או האוטובוס והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ספקית השירות. בהתאם לנסיבות המקרה, האחריות בגין ציוד העזר והשירותים הנלווים תחול על מבצע המעשה או המחדל. על הנוסע לוודא, כי ספקי השירות הסכימו מראש לנטילת האחריות בשל מעשה או מחדל. יובהר, כי לא כל ספקי השירות נוטלים את האחריות ו”בשביל הזהב” לא תהא אחראית בגין מעשה או מחדל של אחר, ועל הנוסע לשקול את הצטרפותו לטיול בהתחשב בנתון זה. בכל מקרה, על הנוסע לוודא כי פוליסת הביטוח שלו מכסה נזק או אובדן לציוד העזר, לרבות נזק גוף וכל נזק אשר יכול להיגרם לצד ג’. בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה על הנוסע לפנות בהקדם, במישרין או בעזרת “בשביל הזהב”, לספקי השירותים המתאימים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, תפעול מלא של ציוד עזר על כל המשתמע מכך (פריקה, טעינה וכדומה) יהיה באחריות הנוסע בלבד. “בשביל הזהב” מציעה לנוסע להצטרף לטיול בליווי מלווה צמוד, על מנת לעזור ולסייע לנוסע בתפעול ציוד עזר, בהשתתפותו בתכניות הטיול ובכל עזרה אחרת שיצרך. הנוסע צריך לקחת בחשבון, כי לא בכל מקום/אתר קיימת גישה המותאמת לציוד עזר ולכן “בשביל הזהב” לא יכולה להתחייב להשתתפותו המלאה בכל תכניות הטיול. המשמעות היא שלעתים הנוסע יצטרך להמתין ביחד עם המלווה שלו ליתר הקבוצה בנקודת האיסוף או באוטובוס או בכל מקום זמין אחר. בכל אופן, חשוב להישמע להנחיות מדריך/ת הטיול. במקרה של אי השתתפותו או הפסקת השתתפותו של נוסע ו/או מלווה של הנוסע בחלק מתכניות הטיול בשל אי גישה מותאמת לציוד עזר או בשל מחדל או רשלנות של אחת או יותר מספקי השירות, “בשביל הזהב” לא תחזיר לנוסע את החלק היחסי של הסכום ששולם על ידו בגין הטיול.

כללי

“בשביל הזהב” פועלת ככל שניתן, גם בנסיבות משתנות ובלתי צפויות שאינן בשליטתה, על מנת לקיים את המסלול כמתוכנן. עם זאת, טיולים ואירועים המפורסמים, מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי “בשביל הזהב” כל זאת בהתאם לשיקול הדעת המקצועי הבלעדי של “בשביל הזהב” בהתאם לנדרש על פי הנסיבות. שינויים כאמור כוללים שינויים ב: תאריכים, מספר ימי הטיול, אופן הביצוע, ביצוע חלקי, אי ביצוע חלקי, אי ביצוע פרטי התכנית, ארגון אירועים חלופיים או כאלה אשר אינם כלולים בתכנית וכיו”ב. פרוט תכניות הטיולים והאירועים מהווה מידע ותכנית מסגרת בקשר למסלולי הטיולים, אתרי הביקור, סוגי הבילוי, האפשרויות, המועדים המתוכננים לביצועם, כשכל אלה כפופים לשינויים אפשריים כאמור. בטיולים הכוללים שיט בספינות נהר, חברת השייט וחברת “בשביל הזהב” שומרות לעצמן את הזכות לשנות את מסלול הטיול במקרים של תקלות ספינת הנהר, שינויים במפלס הנהרות, תקלות או חסימות במעברים (לוקרים) בנהרות, תנאי מזג אוויר שלא מאפשרים את ביצוע מסלול הטיול כפי שפורסם. במקרים אלו עשויות להיות סטיות מן המסלול המפורסם ואף תיתכן לינה במלונות ולא בספינה וכן עשוי להיות שימוש באמצעי תחבורה אחרים חלופיים כולל ספינה חלופית או כלי רכב כגון אוטובוסים, לשם ביצוע הטיול במקום שייט בספינה. במקרים בהם השייט מהווה חלק מן הטיול, עשויים שינויים בשייט להשפיע על ביצוע יתרת הטיול הן לגבי המסלול שיבוצע ושינויים שייערכו בו, בתי המלון, אמצעי תחבורה וכיו”ב. “בשביל הזהב” מבהירה כי סוכנויות הנסיעות אינן רשאיות לשנות את התנאים והמידע הכללי הנ”ל ואינן מוסמכות להבטיח הבטחות מכל סוג שהוא, בנוסף או בניגוד לאמור בתנאים אלו. “בשביל הזהב” אינה אחראית למידע שלא נמסר על ידה בכתב או הסותר את האמור בתנאים אלו. בטיולי השייט באוניות קרוז, שיבוץ החדר, מיקום וקומה ייקבעו ע”י מחלקת הקבוצות של חברת השיט, בהתאם לקטגוריה שהוזמנה. כמו כן, יש לקחת בחשבון שחברת השייט רשאית: לשדרג (ללא תשלום) את החדר לחדר מסוג משופר (לדוגמא: מחדר פנימי לחדר חיצוני או מחדר חיצוני לחדר עם מרפסת) או לשדרג (ללא תשלום) לחדר מאותו הסוג, אך מקטגוריה גבוהה יותר שיכולה להתבטא במיקום החדר או בגודלו. בנוסף, יודגש כי קטגוריה גבוהה יותר יכולה להיות גם בקומה נמוכה יותר.

פניות

על מנת שניתן יהיה לפנות במקרה הצורך לספקי השירותים בחו”ל לברור תלונה, תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד אותם ספקים, על הנוסע להביא בפני סוכנות הנסיעות, תוך זמן סביר לאחר חזרתו ארצה, את דבר תלונתו, תביעתו ו/או טענתו, על מנת ש”בשביל הזהב” תוכל לברר את טענותיו מול הגורמים הרלבנטיים.

חילוקי דעות

מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של נוסע אצל סוכנות נסיעות כלשהי ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטה מצויה סוכנות הנסיעות. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד “בשביל הזהב” בין אם תוגש התביעה נגד “בשביל הזהב” לבדה וגם/או יחד עם סוכנות הנסיעות שאצלה נרשם הנוסע, תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו בלבד. הדין אשר יחול על כל מחלוקת ו/או כל סכסוך ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בקשר ו/או בנוגע לטיול המאורגן ו/או לתנאים אלו יהיה הדין הישראלי בלבד.

בעלות ושמירה על זכויות אתר האינטרנט

אתר “בשביל הזהב”, הסימנים המסחריים הכלולים בו וכל מודל אחר לרבות לוגו, סמלים, תמונות וכן כל הקשור בו הינם קניינה הפרטי הבלעדי של “בשביל הזהב תיירות בע”מ”, או במידה שמפורסמים בו גופים מסחריים אחרים, של אותם גופים. המשתמש באתר זה אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים ו/או כל דבר אחר שבאתר.

המשתמש אינו רשאי להעתיק, להפיץ, לשדר, לשכפל, לפרסם, למכור ו/או לעשות שימוש כלשהו, בדרך ישירה ו/או עקיפה, ע״י דפוס או ע״י אמצעים אלקטרוניים או כל אמצעי הפצת מידע אחר, במידע ו/או בכל דבר אחר הקיים באתר, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע”י חברת “בשביל הזהב תיירות בע”מ”. שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו מהווה הפרה של זכויות יוצרים ו/או של חוקים אחרים הקשורים באתר.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאתר “בשביל הזהב” וכל המידע המצוי בו, צורתו ועיצובו הינם קניינה הבלעדי של “בשביל הזהב” או במידה שפורסמו מפרסמים אחרים, קניינם של מפרסמים אלו.

צרו עימנו קשר

לוגו של וואטסאפ